Vợ chồng thời công nghệ

Hai vợ chồng trẻ đều làm trong ngành công nghẹ thông tin.
Nửa đêm chồng lẳng lặng quay sang vợ hí hoáy. Vợ làu bàu: “Mai đi!”.
Chồng lục cục ngồi dậy, đi ra ngoài. Lúc sau quay lại sửng cồ:
– Bảo người ta mail, lại nằm đó không kiểm tra là sao?