Truyện đạp mái 10 lần

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: “Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!”.
Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:
– Nghe thấy không?
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
– Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
– Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
Người chồng quay sang vợ nói:
– Nghe thấy không?