Tránh được

– Ai đánh vỡ kính ở cửa sổ lớn nhà chị vậy?
– Tay chồng hèn nhát của tôi đấy!
– Anh ta hiền như đất cơ mà?
– Nhưng hắn tránh được cái chậu hoa tôi quăng vào mặt!

\n