Tự động tính toạ độ thả quái cho 9d online hoặc offlineMap: kich thước cao: TC, TGT trở lên
Tọa độ trai tọa độ phải:
Map: kich thước nho: môn phái trúc thôn quyết
Tọa độ trai tọa độ phải:
Map: kich thước nho: HSB
Tọa độ trai tọa độ phải: