Thơ vui mùa cưới (Phần 6)


Độc giả Nguyên Quang Phúc lại thúc giục những người chưa lập gia đình không nên “cành cao” nữa.

Hoa trong lọ sắp héo.
Mùa xuân sắp qua rồi.
Còn cành cao gì nữa.
Không lấy chồng đi thôi.
Đã gần băm gần chặt.
Mà chưa tỏ sự đời.
Bóng câu qua cửa sổ.
Lá vàng rơi, rơi, rơi…