Thơ vui mùa cưới (Phần 18)


Hôm nay một đám no thân. Ngày mai đám nữa… lên cân chắc rồi.

Ngày kia một đám nữa thôi.
Vẫn còn một đám, bạn tôi quên mời.
Ba ngày ăn cỗ đã đời.
Ba ngày nhậu nhẹt rã rời xuống lên.
Ba ngày đám dưới, đám trên.
Ba ngày cái ví nó rên… đói hoài