Tác phong giám đốc

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn :
– Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?
– Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản.
– Cô giáo hỏi: Tại sao em không làm bài ?
– Cậu học trò đó thưa: Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.