Súng của cá

– Mẹ: Con lên nhà đi mẹ đang rán cá!
– Lan: Ứ ừ con ứ đi đâu!
– Mẹ: Con không đi ra sẽ bị bắn đấy!
– Lan: Chẳng lẽ cá có súng hở mẹ?