Siêu nhân Gao

– Đêm không sao
– Trăng lên cao
– Siêu nhân Gao
– Bay lên cao
– Đang lao xao
– Rớt xuống ao
– Nhưng không sao
– Có áo phao
– Nên chả sao
– Chuyện tào lao
– Ai không send người đó bị đao
– Tiền không có
– Tình không có
– Ngồi 1 xó
– Nhìn con chó
– Hehe sorry!