Ruồi đực, ruồi cái

Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.
– Săn ruồi!
– Ồ, thế đã giết được con nào chưa?
– Rồi, ba con đực, hai con cái!
– Sao anh biết con nào đực, cái?
– Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.
\n
Sign: cân ô tô