Máy tính cũng biết tán gái

Trưởng phòng bước vào văn phong nhưng không thấy Hoa đâu liền hỏi một nhân viên khác trong phòng: “Tại sao Hoa hôm nay không đi làm? Anh có biết điện thoại nhà riêng của cô ấy không?”.
– Thưa không, nhưng ta có thể hỏi máy tính điện tử…
Cái gì? Cả máy tính cũng bắt đầu biết tán gái à?