Lãng mạn

Hướng dẫn viên du lịch, kiêm tiểu thuyết gia, cắt nghĩa:
– Ngọn núi này tên là “tình ly”, vì ngày xưa có rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau lên đó rồi chẳng bao giờ thấy họ trở về!
– Trời! Thế họ biến đâu mất?
– Thì họ đi xuống núi bằng phía bên kia.