Kiến thách thức Voi

Voi đang tắm dưới sông, kiến đứng trên bờ nói: “Thằng kia! Có giỏi bước lên đây”.
Con voi vừa bước lên nói:
– Mày định làm gì?
Kiến nói:
– Thôi mày xuống tắm tiếp đi.
Voi bực mình nói:
– Tao tưởng mày định làm gì?
– Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? – Kiến nói.