Không phải giả

Thanh tra:
– Bằng của ông là bằng giả !
Sếp đáp:
– Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.