Không phải dân địa phương

Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:
– Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?
– Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.