Không được chọn là may

– Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.
– Thế ai là người may mắn?
– Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.