Khẳng định chất lượng

Một ông khách gọi:
– Phục vụ bàn! Có con ruồi chết trong đĩa xúp của tôi.
– Thưa ông, điều đó chứng tỏ xúp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay.