Đố biết tại sao

Một anh mù cõng 1 anh què qua sông. Qua đoạn sông nọ có tiếng bì bom.
Anh què hỏi:
-Đố anh biết tại sao lại có tiếng nước như vây?
-Có 1 cô gái đang tắm truồng.
-Sao anh biết. Anh bị mù cơ mà?
-Tại tôi thấy có cái gì cồm cộm sau lưng.