Đàn ông và những con số

Nếu ta quy ước:
Đẹp trai =1, xấu trai = –1
Chung tình =2, đa tình = –2
Nghèo =3, giàu = –3
Đã có vợ =0
Lúc đó, ta sẽ có:
Đẹp trai + chung tình = nghèo
Chung tình +giàu = xấu trai
Nghèo + xấu trai = chung tình
Đẹp trai +giàu = đa tình
Và cuối cùng, ta có:
Đẹp trai + giàu + chung tình = Đã có vợ