Chúc mừng

– Mua hoa, mua hoa tặng vợ này!
– Tôi không mua, tôi chưa có vợ.
– Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy.
– Tôi cũng chưa có người yêu.
– Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.