Chưa chi đã đau

Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân kêu toáng lên:
– Á… Á! Đau quá!
– Ông này hay nhỉ? Tôi đã tiêm đâu mà ông kêu ầm lên thế!
– Chân! Chân! Gót giày của cô đâm thủng chân tôi rồi!