Cho voi ăn đậu

Người quản lí vườn thú hỏi ba đứa trẻ:
– NQL: Các cháu đang làm gì vậy?
– ĐT1: Cháu ném đậu cho voi ăn
– ĐT2: Cháu cũng cho voi ăn đậu
– NQL: Còn cháu tên gì vậy?
– ĐT3: Các bạn gọi cháu là hạt đậu
– NQL: Trời ??!??!