Chim đi bộ

Từ trường học đến cậu bao xa?
– À, khoảng 3km đường chim bay.
– Thế còn chim đi bộ thì bao xa?
– !!!