Bao nhiêu phần trăm

Trong giờ toán, cô giáo hỏi một học sinh: “Em hãy cho cô biết: Hai mươi phần trăm là bằng bao nhiêu?”.
– Thưa cô. Hai mươi phần trăm khó quá, không dễ như năm mươi phần trăm với trăm phần trăm ạ.
– Sao lại như vậy? Thế năm mươi và một trăm phần trăm thì bằng bao nhiêu?
– Dạ, bằng nửa ly và bằng một ly ạ.