qw

Luật di trú

qw(view: 4715)
qw

Nam Lộc, Sep 27, 2007 Cali Today News - Sau một thời gian trắc nghiệm và tham khảo ý kiến quần chúng. Vào ngày Thứ Năm 27 tháng 9, 2007 Sở Di Trú Hoa Kỳ đã chính thức phổ biến 100 câu hỏi mới cuả bài thi nhập quốc tịch Mỹ, sẽ được chính thức áp dụng KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 10, 2008 theo lịch trình sau đây:NẾU ỨNG VIÊN:
- Nộp đơn TRƯỚC ngày 1 tháng 10, 2008 và được mời đi phỏng vấn TRƯỚC ngày 1 tháng 10, 2008 thì đương đơn vẫn được trắc nghiệm bài thi hiện tại (tức là không có gì thay đổi)
- Nộp đơn TRƯỚC ngày 1 tháng 10, 2008 và được mời đi phỏng vấn SAU ngày 1 tháng 10, 2008 thì đương đơn có quyền lựa chọn để được trắc nghiệm bằng bài thi hiện tại hoặc những câu hỏi mới.
- Nộp đơn SAU ngày 1 tháng 10, 2008 thì bắt buộc phải sử dụng bài thi trắc nghiệm mới.
- Được mời đi phỏng vấn SAU ngày 1 tháng 10, 2009 thì dù đã nộp đơn vào thời điểm nào, cũng đều bắt buộc phải sử dụng bài thi trắc nghiệm mới.

Bài thi trắc nghiệm mới hiện chỉ có phần Anh Ngữ, Sở Di Trú đang chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác để sử dụng trong trường hợp ứng viên hội đủ các điều kiện trả lời bài thi nhập tịch bằng tiếng Mẹ đẻ cuả mình.

Sau đây là 100 câu hỏi mới cùng những phần trả lời tiêu biểu để quý vị tìm hiểu.
* Xin lưu ý là các ứng viên từ 65 tuổi trở lên và đã sống ở Hoa Kỳ trên 20 năm thì đương đơn chỉ cần trả lời các câu hỏi có đánh dấu hoa thị (*).
Cần biết thêm chi tiết, xin mời vào website cuả Sở Di Trú Hoa Kỳ: uscis.gov

Redesigned Naturalization Test

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.

AMERICAN GOVERNMENT
A: Principles of American Democracy
1. What is the supreme law of the land?
▪ the Constitution
2. What does the Constitution do?
▪ sets up the government
▪ defines the government
▪ protects basic rights of Americans
3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?
▪ We the People
4. What is an amendment?
▪ a change (to the Constitution)
▪ an addition (to the Constitution)
5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
▪ the Bill of Rights
6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
▪ speech
▪ religion
▪ assembly
▪ press
▪ petition the government

7. How many amendments does the Constitution have?
▪ twenty-seven (27)
8. What did the Declaration of Independence do?
▪ announced our independence (from Great Britain)
▪ declared our independence (from Great Britain)
▪ said that the United States is free (from Great Britain)
9. What are two rights in the Declaration of Independence?
▪ life
▪ liberty
▪ pursuit of happiness
10. What is freedom of religion?
▪ You can practice any religion, or not practice a religion.
11. What is the economic system in the United States?*
▪ capitalist economy
▪ market economy
12. What is the “rule of law”?
▪ Everyone must follow the law.
▪ Leaders must obey the law.
▪ Government must obey the law.
▪ No one is above the law.
B: System of Government
13. Name one branch or part of the government.*
▪ Congress
▪ legislative
▪ President
▪ executive
▪ the courts
▪ judicial
14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
▪ checks and balances
▪ separation of powers
15. Who is in charge of the executive branch?
▪ the President
16. Who makes federal laws?
▪ Congress
▪ Senate and House (of Representatives)
▪ (U.S. or national) legislature
17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
▪ the Senate and House (of Representatives)

18. How many U.S. Senators are there?
▪ one hundred (100)
19. We elect a U.S. Senator for how many years?
▪ six (6)
20. Who is one of your state’s U.S. Senators?*
Answers will vary. [For District of Columbia residents and residents of U.S. territories, the answer is that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]
21. The House of Representatives has how many voting members?
▪ four hundred thirty-five (435)
22. We elect a U.S. Representative for how many years?
▪ two (2)
23. Name your U.S. Representative.
▪ Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
24. Who does a U.S. Senator represent?
▪ all people of the state
25. Why do some states have more Representatives than other states?
▪ (because of) the state’s population
▪ (because) they have more people
▪ (because) some states have more people
26. We elect a President for how many years?
▪ four (4)
27. In what month do we vote for President?*
▪ November
28. What is the name of the President of the United States now?*
▪ George W. Bush
▪ George Bush
▪ Bush
29. What is the name of the Vice President of the United States now?
▪ Richard Cheney
▪ Dick Cheney
▪ Cheney
30. If the President can no longer serve, who becomes President?
▪ the Vice President
31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?
▪ the Speaker of the House
32. Who is the Commander in Chief of the military?
▪ the President

33. Who signs bills to become laws?
▪ the President
34. Who vetoes bills?
▪ the President
35. What does the President’s Cabinet do?
▪ advises the President
36. What are two Cabinet-level positions?
▪ Secretary of Agriculture
▪ Secretary of Commerce
▪ Secretary of Defense
▪ Secretary of Education
▪ Secretary of Energy
▪ Secretary of Health and Human Services
▪ Secretary of Homeland Security
▪ Secretary of Housing and Urban Development
▪ Secretary of Interior
▪ Secretary of State
▪ Secretary of Transportation
▪ Secretary of Treasury
▪ Secretary of Veterans’ Affairs
▪ Secretary of Labor
▪ Attorney General
37. What does the judicial branch do?
▪ reviews laws
▪ explains laws
▪ resolves disputes (disagreements)
▪ decides if a law goes against the Constitution
38. What is the highest court in the United States?
▪ the Supreme Court
39. How many justices are on the Supreme Court?
▪ nine (9)
40. Who is the Chief Justice of the United States?
▪ John Roberts (John G. Roberts, Jr.)
41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?
▪ to print money
▪ to declare war
▪ to create an army
▪ to make treaties

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?
▪ provide schooling and education
▪ provide protection (police)
▪ provide safety (fire departments)
▪ give a driver’s license
▪ approve zoning and land use
43. Who is the Governor of your state?
▪ Answers will vary. [Residents of the District of Columbia and U.S. territories without a Governor should say “we don’t have a Governor.”]
44. What is the capital of your state?*
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]
45. What are the two major political parties in the United States?*
▪ Democratic and Republican
46. What is the political party of the President now?
▪ Republican (Party)
47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
▪ (Nancy) Pelosi
C: Rights and Responsibilities
48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).
▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote.
▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
▪ A male citizen of any race (can vote).
49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
▪ serve on a jury
▪ vote

bài qw được đăng bởi: với tựa đề qw tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

,
50. What are two rights only for United States citizens?
▪ apply for a federal job
▪ vote
▪ run for office
▪ carry a U.S. passport
51. What are two rights of everyone living in the United States?
▪ freedom of expression
▪ freedom of speech
▪ freedom of assembly
▪ freedom to petition the government
▪ freedom of worship
▪ the right to bear arms

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
▪ the United States
▪ the flag
53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
▪ give up loyalty to other countries
▪ defend the Constitution and laws of the United States
▪ obey the laws of the United States
▪ serve in the U.S. military (if needed)
▪ serve (do important work for) the nation (if needed)
▪ be loyal to the United States
54. How old do citizens have to be to vote for President?*
▪ eighteen (18) and older
55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
▪ vote
▪ join a political party
▪ help with a campaign
▪ join a civic group
▪ join a community group
▪ give an elected official your opinion on an issue
▪ call Senators and Representatives
▪ publicly support or oppose an issue or policy
▪ run for office
▪ write to a newspaper
56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
▪ April 15
57. When must all men register for the Selective Service?
▪ at age eighteen (18)
▪ between eighteen (18) and twenty-six (26)
AMERICAN HISTORY
A: Colonial Period and Independence
58. What is one reason colonists came to America?
▪ freedom
▪ political liberty
▪ religious freedom
▪ economic opportunity
▪ practice their religion
▪ escape persecution

59. Who lived in America before the Europeans arrived?
▪ Native Americans
▪ American Indians
60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
▪ Africans
▪ people from Africa
61. Why did the colonists fight the British?
▪ because of high taxes (taxation without representation)
▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
▪ because they didn’t have self-government
62. Who wrote the Declaration of Independence?
▪ (Thomas) Jefferson
63. When was the Declaration of Independence adopted?
▪ July 4, 1776
64. There were 13 original states. Name three.
▪ New Hampshire
▪ Massachusetts
▪ Rhode Island
▪ Connecticut
▪ New York
▪ New Jersey
▪ Pennsylvania
▪ Delaware
▪ Maryland
▪ Virginia
▪ North Carolina
▪ South Carolina
▪ Georgia
65. What happened at the Constitutional Convention?
▪ The Constitution was written.
▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.
66. When was the Constitution written?
▪ 1787
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
▪ (James) Madison
▪ (Alexander) Hamilton
▪ (John) Jay
▪ Publius

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
▪ U.S. diplomat
▪ oldest member of the Constitutional Convention
▪ first Postmaster General of the United States
▪ writer of “Poor Richard’s Almanac”
▪ started the first free libraries
69. Who is the “Father of Our Country”?
▪ (George) Washington
70. Who was the first President?*
▪ (George) Washington
B: 1800s
71. What territory did the United States buy from France in 1803?
▪ the Louisiana Territory
▪ Louisiana
72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
▪ War of 1812
▪ Mexican-American War
▪ Civil War
▪ Spanish-American War
73. Name the U.S. war between the North and the South.
▪ the Civil War
▪ the War between the States
74. Name one problem that led to the Civil War.
▪ slavery
▪ economic reasons
▪ states’ rights
75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
▪ freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ saved (or preserved) the Union
▪ led the United States during the Civil War
76. What did the Emancipation Proclamation do?
▪ freed the slaves
▪ freed slaves in the Confederacy
▪ freed slaves in the Confederate states
▪ freed slaves in most Southern states
77. What did Susan B. Anthony do?
▪ fought for women’s rights
▪ fought for civil rights

C: Recent American History and Other Important Historical Information
78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
79. Who was President during World War I?
▪ (Woodrow) Wilson
80. Who was President during the Great Depression and World War II?
▪ (Franklin) Roosevelt
81. Who did the United States fight in World War II?
▪ Japan, Germany, and Italy
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
▪ World War II
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
▪ Communism
84. What movement tried to end racial discrimination?
▪ civil rights (movement)
85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
▪ fought for civil rights
▪ worked for equality for all Americans
86. What major event happened on September 11, 2001 in the United States?
▪ Terrorists attacked the United States.
87. Name one American Indian tribe in the United States.
[Adjudicators will be supplied with a complete list.]
▪ Cherokee
▪ Navajo
▪ Sioux
▪ Chippewa
▪ Choctaw
▪ Pueblo
▪ Apache
▪ Iroquois
▪ Creek
▪ Blackfeet
▪ Seminole
▪ Cheyenne
▪ Arawak
▪ Shawnee
▪ Mohegan
▪ Huron
▪ Oneida
▪ Lakota
▪ Crow
▪ Teton
▪ Hopi
▪ Inuit
INTEGRATED CIVICS
A: Geography
88. Name one of the two longest rivers in the United States.
▪ Missouri (River)
▪ Mississippi (River)
89. What ocean is on the West Coast of the United States?
▪ Pacific (Ocean)
90. What ocean is on the East Coast of the United States?
▪ Atlantic (Ocean)
91. Name one U.S. territory.
▪ Puerto Rico
▪ U.S. Virgin Islands
▪ American Samoa
▪ Northern Mariana Islands
▪ Guam
92. Name one state that borders Canada.
▪ Maine
▪ New Hampshire
▪ Vermont
▪ New York
▪ Pennsylvania
▪ Ohio
▪ Michigan
▪ Minnesota
▪ North Dakota
▪ Montana
▪ Idaho
▪ Washington
▪ Alaska
93. Name one state that borders Mexico.
▪ California
▪ Arizona
▪ New Mexico
▪ Texas
94. What is the capital of the United States?*
▪ Washington, D.C.
95. Where is the Statue of Liberty?*
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]
B: Symbols
96. Why does the flag have 13 stripes?
▪ because there were 13 original colonies
▪ because the stripes represent the original colonies
97. Why does the flag have 50 stars?*
▪ because there is one star for each state
▪ because each star represents a state
▪ because there are 50 states
98. What is the name of the national anthem?
▪ The Star-Spangled Banner
C: Holidays
99. When do we celebrate Independence Day?*
▪ July 4
100. Name two national U.S. holidays.
▪ New Year’s Day
▪ Martin Luther King, Jr., Day
▪ Presidents’ Day
▪ Memorial Day
▪ Independence Day
▪ Labor Day
▪ Columbus Day
▪ Veterans Day
▪ Thanksgiving
▪ Christmas


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Cách Thức Làm Hồ Sơ Bảo Lãnh Du Lịch
Cách Thức Làm Hồ Sơ Bảo Lãnh Du Lịch
Cách Thức Làm Hồ Sơ Bảo Lãnh Du Lịch

Chúng tôi biết là mỗi người làm mỗi cách khác nhau, ban biên tập không thể nói là cách nào đúng, cách nào


Lựa chọn đơn vị tư vấn đầu tư định cư Mỹ: Chọn ...
Lựa chọn đơn vị tư vấn đầu tư định cư Mỹ: Chọn ...
Với hàng loạt lợi thế như sở hữu thẻ xanh định cư cho cả gia đình, phát triển việc kinh doanh trên tầm quốc tế, nhiều cơ hội đã mở ra cho các nhà đầu


Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục đăng ký kết hôn
Nơi các bạn đến đăng ký kết hôn là UBND cấp xã, phường, Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt, nộp tờ khai đăng ký kết hôn và xuất trình các


Sở Tư Pháp TP. HCM: Lệ phí công chứng
Sở Tư Pháp TP. HCM: Lệ phí công chứng
http://img183.imageshack.us/img183/3411/lephiel9.png

Nguồn: Sở Tư Pháp TP.


Kế hoạch cho Ðám cưới
Kế hoạch cho Ðám cưới
Kế hoạch cho Ðám cưới

Bạn nên biết cách tổ chức một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình - chỉ cần cắt quyển cẩm nang này và lưu trong hồ


Bảo Lãnh Theo Diện Hôn Thuê
Bảo Lãnh Theo Diện Hôn Thuê
Bảo Lãnh Theo Diện Hôn Thuê

Mẫu Đơn I-129F - Hướng Dẫn Cách Điền Đơn (Tiếng Anh)Mẫu Đơn G-325A - Hướng Dẫn Cách Điền Đơn (Tiếng Anh)
(Ghi


Tiến trình nộp đơn xin thị thực Di Dân
Tiến trình nộp đơn xin thị thực Di Dân
Tiến trình xin thị thực dưới đây áp dụng cho diện di dân của những thành viên trực hệ và thân nhân của công dân Hoa Kỳ và của Thường Trú Nhân. Với


thanh lap cong ty | dang ky kinh doanh
thanh lap cong ty | dang ky kinh doanh
Bạn đang muốn thành lập công ty nhưng còn nhiều thắc mắc về thủ tục đăng ký kinh doanh – thành lập công ty? Hãy đến với chúng tôi – cộng đồng doanh